• Reglementen

 • Huishoudelijk reglement We HaVe
  versie 2-11-2019

   

  Artikel 1, algemene bepalingen

   

  1. De vereniging genaamd handbalvereniging We HaVe, hierna te noemen "de vereni­ging" is bij notariële akte opgericht op 28 juni 1978 en is gevestigd te Weesp. We HaVe is een samengaan van de Handbalvereniging HVV en de leden van de afdeling handbal van de omni sportvereniging WVGV.

   

  2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbre­kelijke samen­hang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewij­zigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 27 oktober 2004 ten kantore van notaris van de Griend te Weesp.

   

  Artikel 2, leden

   

  1. De vereniging bestaat uit:

   

  • Seniorleden: verenigingsleden die 19 jaar en ouder zijn;
  • A-jeugd: verenigingsleden van 17 en 18 jaar;
  • B-jeugd: verenigingsleden van 15 en 16 jaar;
  • C-jeugd: verenigingsleden van 13 en 14 jaar;
  • D-jeugd: verenigingsleden van 11 en 12 jaar;
  • E-jeugd: verenigingsleden van 9 en 10 jaar;
  • F-jeugd: verenigingsleden van 7 en 8 jaar;.
  • Kabouter: verenigingsleden van 6 jaar en jonger.
  • Recreantleden.
  • Ondersteunende leden/donateurs
  • Ereleden en leden van verdienste.

   

  De vereniging kent ook een categorie niet-spelende leden.

   

  2. De competities en alle andere wedstrijden binnen het NHV zijn ingedeeld naar geslacht en leeftijd van de verenigingsleden.
  Voor de leden ingedeeld in de jeugd categorie kabouter – F – E  -D bestaat de mogelijkheid om als gemengd team aan de competitie deel te nemen. Dit in overleg met het jeugdbestuur en hoofdbestuur van de vereniging.
  Jongens mogen niet invallen in een meisjes team vanaf de C jeugd (en ouder), bij de D, E en F jeugd mogen jongens wel in een meisjes team invallen.

   

  3. Bepalend voor de indeling bij een categorie is de leeftijd van het lid welke op 31 december van het lopende competitiejaar wordt bereikt. 

   

  Artikel 3, leden van verdienste en ereleden

   

  1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere ver­diensten voor de vereni­ging, door het bestuur als zodanig zijn be­noemd. Leden van verdienste hebben alle rechten als de leden.

   

  2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich voor de vereniging bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene verga­dering met ten minste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtin­gen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Het erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "ere­voorzitter" is verleend.

   

  3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging, kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoor­zit­ter worden benoemd door de algemene vergadering met ten­minste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

   

  Artikel 4, donateurs

   

  1. De vereniging kent naast leden, donateurs.

   

  2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegela­ten en die zich ten opzichte van de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

   

  3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.

   

  4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

   

  5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

   

  Artikel 5, het lidmaatschap

   

  1. De aanmelding geschiedt door invulling en verzenden van een aan­mel­dingsformulier dat is terug te vinden op de website www.wehave.nl. Dit formulier bied mogelijkheid de volgende gegeven in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboor­tedatum, tele­foonnummer, e-mailadres evenals de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laat­ste 5 jaren heeft gespeeld. Vervolgens worden de gegevens verzameld voor het machtigen van een automatische incasso. Voor jeugdleden dient het formu­lier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegen­woordi­ger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier ver­strekte gegevens door deugde­lij­ke bewijzen worden ge­staafd.

   

  2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastge­steld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.

   

  3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij het NHV.

   

  Artikel 6a, aanname van leden

   

  1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toela­ting door de secreta­ris namens het bestuur genomen. De secre­taris kan niet eigen­mach­tig iemand het lidmaat­schap weigeren, dan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.

   

  2. Van de toelating wordt mededeling gedaan in het club orgaan. Binnen 14 dagen na deze bekendma­king kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwij­zing door het bestuur, dan wordt hiervan schrifte­lijk mede­deling gedaan aan de aan­vrager, onder vermelding van de beroeps­procedu­re. Indien het niet-toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering worden voorge­legd.

   

  Artikel 6b, afmelden van leden

   

  1. Leden horen voor 15 maart van een lopend verenigingsjaar schriftelijk aan de secretaris van de vereniging kenbaar te maken dat zij hun lidmaatschap willen beëindigen per 30 juni van elk lopend jaar / einde verenigingsjaar. Als de vereniging dit schriftelijk aan de opzegger heeft bevestigd, is het lid afgemeld bij de vereniging. Deze i.v.m. de teamopgave voor 31 maart van het lopende verenigingsjaar aan het NHV.

   

  2. Eventuele betalingsverplichtingen of achterstanden aan de vereniging blijven bestaan en te voldoen tot dat alles van de restschuld is voldaan. Leden, welke binnen de geldende termijn opzeggen en zich binnen 4 maanden als ( zaal) speler weer aanmelden als lid, zijn verplicht de contributie van deze periode alsnog aan de vereniging te voldoen, als zijnde dat zij hun lidmaatschap stilzwijgend hebben gecontinueerd aan het einde van het vorig seizoen.

   

  3. Leden, welke alsnog willen opzeggen na de geldende termijn van 15 maart van elk verenigingsjaar, zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan het handbalbestuur. Als boete regel wordt in acht genomen dat als de aanmelding bij de bond voor het nieuwe komende seizoen heeft plaats gevonden, het betreffende lid in alle gevallen, minimaal de komende bondscontributies NHV v/h verenigingsjaar aan de vereniging behoort te voldoen.

   

  Artikel 7a, Rechten en plichten van leden

   

  Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

   

  1. Bij toetreding als lid ontvangen zij een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het betreffende lid zal goed kennis nemen van deze reglementen.

   

  2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.

   

  3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenver­ga­deringen.

   

  4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.

   

  5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en over het resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.

   

  6. Zij hebben de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.

   

  7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contribu­tie.

   

  8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen com­mis­sies gegeven richtlijnen, bene­vens de voorschriften van het NHV.

   

  9. Seniorenleden en ouders van jeugdleden hebben de plicht een aantal uren vrijwilligerswerk c.q. bardienst te doen. De taakomschrijving van al het vrijwilligerswerk kan verstrekt worden.

   

  10. In het jaar dat een lid of team van de vereniging B-jeugd wordt, is het lid of team verplicht een spelregeltest te ondergaan.
  Deze spelregeltest wordt aangeboden door de vereniging en zal in aanleg in het verenigingsgebouw worden gehouden. In het vervolg van deze spelregeltest zal een jeugdscheidsrechters opleiding worden gegeven. Van al de nieuwe B-jeugd wordt verwacht dat minstens de helft van het team  aan deze jeugdscheidsrechtersopleiding deel neemt, teneinde de jongere jeugd van de vereniging minstens een seizoen als jeugdscheidsrechter te kunnen leiden. Indien een jeugdscheidsrechter het verzoek heeft om verder als scheidsrechter opgeleid te worden, zal de vereniging deze opleiding kosteloos vergoeden. Het lid zal dan wel een contract aangeboden krijgen om minimaal een drietal seizoenen voor de vereniging wedstrijden voor het NHV en de vereniging als thuisfluiter  te leiden. Als een dergelijke cursus wordt gegeven, worden andere leden, ouders van (jeugd)leden ook in de gelegenheid gesteld deze cursus te volgen.

   

  11. Ieder spelend lid is verplicht om minimaal 4 uur per seizoen aan vrijwilligerstaken te vervullen. Voor leden onder de 18 jaar dienen de ouders deze vrijwilligerstaken te vervullen.
  Voor aanvang van het seizoen wordt er een takenlijst opgesteld, met vrijwilligerstaken in en rondom de accommodatie of tijdens activiteiten. Hierop kan men zich intekenen. Als u uw vrijwilligerstaak niet kunt doen, heeft u de mogelijkheid met iemand anders te ruilen. Ook bestaat de mogelijkheid de taken af te kopen voor €25,-. Dit dient u aan het begin van het seizoen door te geven aan: vrijwilliger@wehave.nl . U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw vrijwilligerstaken! Het niet vervullen van uw vrijwilligerstaak betekent een boete van €50,-

   

  12. De spelers  zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club.  Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten.  In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair play, sportiviteit en algemeen gedrag kan het bestuur op advies van de trainer/coach, al dan niet in samenspraak met het jeugdbestuur een sanctie uitspreken.

   

  13. Wanneer spelers of ouders zich misdragen zal het bestuur na het horen van de feiten overgaan tot een sanctie. Zo zullen voor navolgende inbreuken een sanctie opgelegd worden:

   

  • ontvreemden van eigendom behorend tot leden van het team of van de club in het algemeen
  • ontvreemden van eigendom behorend tot andere clubs
  • onbeschoft/agressief gedrag tegenover scheidsrechter, afgevaardigden, trainers en spelers
  • opzettelijk bevuilen of beschadigen van de eigendommen van de eigen/bezochte club

   

  14. Het is de verplichting van elk team dat tenminste twee afgevaardigden naar de algemene ledenvergadering of bijzondere algemene leden vergadering komen; in het geval van jeugdteams mogen dat de wettelijke vertegenwoordigers van de kinderen zijn. Per team dient 2 weken van te voren kenbaar gemaakt te worden, bij de secretaris, welke afgevaardigden op voornoemde vergadering verschijnen.

   

  Artikel 7b, Specifieke gedragsregels voor ouders van jeugdleden

   

  1. Aangezien de spelers verschillende malen per week op de club zijn, is het belangrijk te komen tot een goede informatie uitwisseling.  De ouders dienen daarom de trainer, coach of jeugdbestuur  op de hoogte te brengen van belangrijke familie omstandigheden, problemen op school, eventuele medische dossiers e.d., zodat we niet nodeloos in probleemsituaties terecht komen.

   

  2. De ouders van elke speler  worden met aandrang gevraagd om op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontaties met ouders van tegenpartij, etc. ) voor alle spelers  te supporteren.

   

  3. Ouders zijn geen trainers en dus kan coaching alleen van een door WeHaVe  aangestelde trainer/afgevaardigde komen.

   

  4. Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventuele scheidsrechterlijke vergissingen worden geaccepteerd  en mogen geen aanleiding geven tot vulgaire scheldpartijen of het sporteducatieve karakter op de helling zetten.  Ouders die door hun gedrag de werking van de club in het gedrang brengen of die de technische staf, trainers of andere medewerkers beledigen van uit het publiek, kunnen de toegang tot de club/sporthal ontzegd worden.

   

  5. De ouders van elke speler worden met aandrang gevraagd om er voor te zorgen dat de jeugdspeler op tijd komt, dus volgens afspraak met de trainer.  We willen de ouders wijzen op het feit dat zij hier een belangrijke rol in spelen. Uiteraard zijn de spelers hier, uiteindelijk, wel zelf verantwoordelijk voor.

   

  6. Ouders dienen beslissingen van(jeugd) bestuur ten alle tijden te respecteren en anders op een normale wijze in overleg te gaan met bevoegde functionaris om zijn of haar mening weer te geven.

   

  7. In geval van ernstige onenigheid of onaangepast gedrag van de ouders wordt steeds het bestuur ingeschakeld om een beslissing te nemen.

   

  8. Als ouders en spelers het met een beslissing van het (jeugd) bestuur niet eens zijn, heeft men de mogelijkheid om op de jaarvergadering of een bijzondere algemene ledenvergadering in beroep te gaan tegen de sanctie. Het in beroep gaan tegen een dergelijk besluit, sluit de sanctie niet uit.

   

  9. Mogelijke sancties

   

  • mondelinge waarschuwing voor betreffende speler/ouder
  • schriftelijke waarschuwing voor betreffende speler/ouder
  • schorsing voor 1 of meerdere wedstrijden voor betreffende speler
  • Ontzegging tot clubterrein/sporthal voor 1 of meerdere wedstrijden voor betreffende ouder.

   

  Artikel 8, straffen

   

  1. In het algemeen zal strafbaar zijn, het zodanig handelen of nalaten, het geen in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen of goede naam van de vereniging worden geschaad.

   

  2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van het NHV, waaronder straffen die ten gevolge zijn van een gele of rode kaart en deze een schorsing tot gevolg heeft, worden door de vereniging onverkort overgenomen. Een lid of een team wordt aansprakelijk gesteld voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van straffen e.d. die door het NHV worden uitgesproken. De hoogte van elke boete is afhankelijk van de geldende boete regel NHV per lopende of komende seizoen.

   

  3. Het bestuur is bevoegd om, in uitzonderlijke gevallen, met inachtneming van het begin­sel van hoor en weder­hoor, een schorsing op te leggen. Dit geld voor speler, begeleider, verzorger of ander lid.Deze straf zal getoetst worden aan de laatste versie van de “Richtlijnen Tuchtrechtspraak” van het Nederlands Handbal Verbond. Artikel 3 Eenheid van uitspraken lid 3 Strafnormering. Deze straf zal los staan van een eventuele straf opgelegd door de Tuchtcommissie van Het NHV. Straffen welke één op één worden opgelegd aan een speler(ster) of een team, zullen conform voorgaande regel 2 één op één doorbelast worden aan de betreffende speler(ster) of het betreffende team lid of team. Ook als een team om wat voor redenen dan ook niet meer functioneert. Dit ter beoordeling van het handbalbestuur. Als een en ander buiten de schuld van een team of  speler(ster) door derden is veroorzaakt zal de vereniging de straf moet dragen,

   

  4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffen­de lid een beroepsmoge­lijkheid bij de algemene vergadering van de vereni­ging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhan­gig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels een aangete­kend schrij­ven te richten aan de secretaris van de vereni­ging.

   

  5. Het niet nakomen van het afgesproken vrijwilligerswerk of het niet vervullen van een bardienst wordt beboet met € 50,00 per keer. Deze zaak ter beoordeling van kantinecommissie c.q. het handbalbestuur.

  Artikel 8a, Seksueel grensoverschrijdend gedrag.

  1. De vereniging hanteert de gedragsregels voor begeleiders met daarin aandacht voor grensoverschrijdend gedrag, zoals bijvoorbeeld de gedragsregels zoals NOC*NSF deze heeft opgesteld.

  2. Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Daarom werken we aan preventie. En als het misgaat, is er het meldpunt www.centrumseksueelgeweld.nl .

  3. Je hebt het recht nee te zeggen als het gedrag van een ander je een vervelend gevoel geeft. Ook als het een volwassen persoon is, een medesporter of een coach: het is niet oké! Praat erover met je ouders, vrienden, het bestuur van je vereniging, je trainer, de VCP. Zoek je hulpverlening? Meld het.

  4.Binnen de vereniging zijn er twee vertrouwenspersonen, VCP, actief, vraag aan het bestuur wie dat zijn. Op dit moment zijn dat twee doctoren, welke jouw vragen kunnen beantwoorden/beoordelen.

  5. Voor elke vrijwilliger, welke een leidinggevende functie uit oefent binnen  de vereniging, wordt een VOG,     ( verklaring van goed gedrag) voor aangevraagd, deze zal verplicht ingevuld moeten worden. Verplicht is ook het overdragen van het fysieke document of  de afwijzing ervan, aan het bestuur van de vereniging.

  6. De vereniging houdt met alle nieuwe vrijwilligers een intake gesprek en informeert hem of haar hoe we hierin met elkaar omgaan.

  7. De vereniging hanteert de regels op de wet van de privacy hierin.

  8. Bij bewezen seksueel grensoverschrijdend gedrag zal aangifte bij de politie en NOC/Nsf volgen.

  9. Sporters hebben recht op een veilig en positief sportklimaat. Maar soms gaat het mis. Kinderen, LHBT'ers, sporters met een beperking en topsporters zijn extra kwetsbaar voor grensoverschrijdend gedrag door anderen. Let op elkaar.

  Vertrouwens personen zijn Mw.A.Engels, Hylkema tbv de jeugd en Dr.Marjon Wouters. Te bereiken via email om een afspraak te maken via M Engels m.engels5@me.com en marjon.wouters@hotmail.com

  Artikel 8b, Gedragsregels bestuurders, functionarissen, niet sporters

  ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING.
  Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.

  IS DIENSTBAAR.
  Handel altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt zich op het belang van de leden, en of aangeslotenen.

  IS OPEN.
  Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.

  IS BETROUWBAAR.
  Houdt zich aan regels, waaronder de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond, en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.

  IS ZORGVULDIG.
  Handel met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Zal bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen richting.

  VOORKOMT DE (SCHIJN VAN) BELANGENVERSTRENGELING.
  Vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn functie. Bespreekt het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doet opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geeft aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. Neemt geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geeft uit hoofde van de functie geen geschenken en biedt geen diensten aan van een waarde van meer dan xxx euro en doet ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Meldt geschenken en giften van meer dan xxx euro, die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven.

  IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT.
  Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.

  ZET ZICH INTENSIEF IN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ALLE SPORTERS EN BEGELEIDERS GEBONDEN ZIJN AAN DE RELEVANTE REGELS, WAARONDER HET DOPINGREGLEMENT, HET REGLEMENT SEKSUELE INTIMIDATIE, HET REGLEMENT MATCHFIXING EN HET BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES.
  Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Daarnaast is de bestuurder verantwoordelijk om samen met de leden, trainers en ouders gedragsregels voor de eigen vereniging op te stellen .

  NEEMT (MELDINGEN VAN) ONBEHOORLIJK EN, OF GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG SERIEUS.
  Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.


  SPANT ZICH IN OM IN ZEE TE GAAN MET INTEGERE WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, ONDERNEMERS, ZAAKWAARNEMERS, LEVERANCIERS, SPONSORS, E.A.
  Tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Gaat na of een functionaris van onbesproken gedrag is, vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en doet onderzoek, in relatie tot de beoogde functie. Verricht onderzoek naar handelspartners, e.a.

  IS ZICH BEWUST VAN DE RISICO’S VAN MATCHFIXING EN HANDELT VOORZICHTIG.
  Zal niet wedden op de sport waar hij/zij bij betrokken is en verstrekt geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd aan bookmakers of anderen waarbij hij of zij betrokken is en de informatie niet openbaar is gemaakt.

  ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN.
  Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

  Artikel 8c, Gedragsregels Scheidsrechters/Officials

  scheidsrechr of official:

  Is NEUTRAAL bij het leiden of jureren van wedstrijden en VOORKOMT DE (SCHIJN VAN) BELANGENVERSTRENGELING. 

  Gaat RESPECTVOL om met alle betrokkenen.

  ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING
  in en rond de wedstrijd in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.


  ORGANISEERT EEN GOEDE SAMENWERKING
  met de andere arbitragefunctionarissen, die in de wedstrijd actief zijn (assistent-scheidsrechters, lijnrechters, jurytafel, etc.).


  IS DIENSTBAAR,
  zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag.


  ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN
  in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

  IS OPEN.
  Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.


  IS EEN VOORBEELD
  voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van sociale media.


  NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN VAN TEGENSPELERS, TRAINERS/COACHES, BESTUURDERS, OF DERDEN AAN,
  om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt iets aangeboden om iets te doen of na te laten, dan meldt hij dit aan het bestuur.

  IS COLLEGIAAL
  t.o.v. andere scheidsrechters en officials, ook als hij/zij toeschouwer is bij een collega-scheidsrechter.


  IS ZICH BEWUST VAN DE RISICO’S VAN MATCHFIXING.
  Handelt voorzichtig en meldt eventuele signalen bij de sportbond. 

  Artikel 8d, Gedragsregels Trainers, coaches en begeleiders

  ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING.
  Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

  KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN.
  Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.


  IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES.
  Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

  IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET.
  Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

  RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER.
  Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de porter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

  TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN:
  Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

  IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT.
  Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

  NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN,
  om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

  BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN,
  om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

  ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN.
  Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

  IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN.
  Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.

  IS VOORZICHTIG:
  Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

  DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSPRAAK MET JEUGDTEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN.

  Artikel 8e, De Sporter

  IS OPEN:
  Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.

  TOONT RESPECT:
  Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

  RESPECTEERT AFSPRAKEN:
  Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

  GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING:
  Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

  BLIJFT VAN ANDEREN AF:
  Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.

  HOUDT ZICH AAN DE REGELS:
  lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

  TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN:
  Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

  DISCRIMINEERT NIET:
  Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

  IS EERLIJK en SPORTIEF:
  Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de eerste uitgooi.

  VECHT ALLEEN OP DE MAT OF IN DE RING EN NIET DAAR BUITEN.
  Gebruik wat je bij een vechtsport hebt geleerd alleen ter verdediging.

  MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE:
  Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport.

  NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met het vertrouwenspunt sport.

  DRINKT NA AFLOOP VAN HET SPORTEN ALCOHOL MET MATE EN DRINK NIET WANNEER JE MET DE AUTO BENT

   

  Artikel 9, clubkleuren/kleding

   

  Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

   

  1. shirt: zwart/groen
  2. broek: zwart.
  3. kousen: zwart

   

  Artikel 10, kledingprotocol handbalvereniging We HaVe te Weesp

   

  In dit Kledingprotocol zijn vastgelegd de verplichtingen en regels die gelden ten aanzien van het gebruik en beheer van de verenigingskleding.

   

  Artikel 10a, eigendom, beheer en verplichtingen

   

  De verenigingskleding is en blijft eigendom van de vereniging. De vereniging draagt zorg voor de verdeling, verspreiding en inname van kleding bij start en einde van het seizoen. Inleveren van de verstrekte kleding aan het eind van elk seizoen of desgewenst op verzoek van de commissie is verplicht. Het is alleen toegestaan de kleding te dragen tijdens trainingen, wedstrijden en aan de vereniging gerelateerde activiteiten. Tijdens wedstrijden ben je verplicht de verstrekte actuele verenigingskleding te dragen, tevens is het verplicht de trainingspakken en eventueel beschikbare truien te dragen tijdens de wedstrijddagen. Een eigen interpretatie van te dragen kleding anders dan, is niet toegestaan en kan worden gesanctioneerd.

   

  Uitzondering op het voorgaande geldt voor “inloopshirts”. Deze mogen zelf door de teams geregeld en gesponsord worden en mogen alleen tijdens het warmlopen voorafgaand aan de wedstrijd gedragen worden.

   

  Artikel 10b, verantwoordelijkheid

   

  Gedurende het wedstrijdseizoen zijn de teams en leden verantwoordelijk voor de wedstrijdkleding. Zij dragen zorg voor het onderhoud en het compleet houden van de door de vereniging beschikbaar gestelde verenigingskleding.

   

  Bij ontvangst van de verenigingskleding zal er per team een overeenkomst worden ondertekend, waarin de teams vastleggen op de hoogte te zijn van het actuele kledingprotocol en de daarin opgenomen sancties. In geval van een opgelegde sanctie is het lid of team dat deze sanctie opgelegd krijgt, verantwoordelijk voor de correcte afhandeling hiervan.

   

  Conform het huishoudelijk reglement en in het belang van sponsoren is een ieder lid verplicht zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen om de verenigingskleding op daarvoor bestemde manier te gebruiken.

   

  Artikel 10c, sancties

   

  Wanneer kleding vermist of zodanig beschadigd is dat deze niet meer bruikbaar zijn, heeft de vereniging het recht hiervoor kosten in rekening te brengen. Afhankelijk van de oorzaak zal de kledingcommissie vast stellen wie of welk team er een sanctie opgelegd word. Deze sanctie zal door middel van een verenigingsfactuur opgelegd worden en dient binnen de betalingstermijn te worden voldaan.

   

  • Vergoeding shirt €25,-
  • Vergoeding broekje €15,-
  • Vergoeding trainingspak €40,-
  • Vergoeding trui €30,-
  • Vergoeding scheidsrechters tenue €40,-
  • Vergoeding tas €20,-
  • Weigering dragen verenigingskleding volgens artikel 10a €25,-
  • Onterecht dragen verenigingskleding volgens artikel 10a €25,-

   

  Artikel 11, verplichte bijdrage gebruik kleding

   

  De vereniging brengt de kosten van de door sponsoren verstrekte kleding per maand in rekening bij de leden. Deze bijdrage door de leden wordt door het handbalbestuur bepaald en bij de leden maandelijks samen met de contributie in rekening gebracht. Dit mag nooit een hoger bedrag zijn dan de kostprijs van de aan te schaffen kleding. Deze bijdrage dient als aanvulling op het kledingbudget, voor wederom nieuw aan te schaffen sportkleding. Wordt deze kleding wederom gesponsord, vervalt de opgebouwde voorziening aan de vereniging.

   

   Artikel 12, bestuur

   

  1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een pen­ning­meester en tenminste leden, die allen meerderjarig moeten zijn.

   

  2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk regle­ment of in andere reglementen:

   

                a.      de algemene leiding van zaken;

   

                b.      de uitvoering van de door de algemene vergade­ring genomen beslui­ten;

   

                c.      het toezicht op de naleving van de statuten en regle­men­ten;

   

                d.      benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoe­ve van de vereniging.

   

  3. Het bestuur vergadert ten minste 10 maal per jaar volgens een vooraf vastge­steld rooster. Daarenbo­ven verga­dert het be­stuur zo dikwijls als de voorzitter of tenmin­ste 4 leden van het be­stuur dat wensen.

   

  4. Het bestuur is bevoegd om bij bestuursbesluit aankopen of verplichtingen aan te gaan tot een bedrag van €10.000,- Voor het aangaan van verplichtingen boven het bedrag van € 10.000,- is een besluit van de ledenvergadering noodzakelijk.

   

  5. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de be­stuursle­den te zijn, terwijl een verga­dering op verzoek van be­stuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

   

  6. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de be­stuursleden aanwezig is. Over perso­nen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken monde­ling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerder­heid van geldige stemmen genomen.

   

  (N.B. Indien de statuten bepalen dat de stem van de voorzitter doorslaggevend is bij het staken van de stemmen, dan vervalt de volgende tekst van dit lid 5.) Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkre­gen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

   

  Artikel 13, het dagelijks bestuur

   

  1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende be­stuurs­vergade­ring mede.

   

  2.Taken van de voorzitter:

   

                a.      geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele vereni­gingsleven;

   

                b.      is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woord­voer­der, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurs­lid heeft overgedragen.

   

  3. Taken van de secretaris:

   

                a.      voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, onderte­kent alle van hem uitgaande stukken, is ver­plicht afschriften ervan te houden en deze evenals de inge­komen stukken te bewaren.

   

                b.      heeft het beheer over het archief en is aan­sprakelijk voor goederen die hem van vereni­gingswege zijn toevertrouwd;

   

                c.      zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;

   

                d.      zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvul­lin­gen in de statuten en reglementen;

   

                e.      houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de na­men en adres­sen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgeno­men.

   

  4. Taken van de penningmeester:

   

                a.      beheert de gelden van de vereniging;

   

                b.      zorgt voor het innen van de aan de vereniging toeko­mende gel­den en draagt zorg voor alle door het be­stuur en de algeme­ne vergadering goedge­keurde uitgaven;

   

                c.      houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;

   

                d.      voert de briefwisseling, voor zover deze be­trekking heeft op de uitvoe­ring van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde ta­ken, ondertekent alle van hem uitgaande stuk­ken, is verplicht afschrif­ten te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge­noemde taken betrekking hebben­de ingekomen stukken te bewaren;

   

                e.      brengt in de algemene vergadering verslag uit van de finan­ciële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelo­pen vereni­gingsjaar en een begroting voor het komende verenigings­jaar.

   

  Artikel 14, bestuursverkiezing

   

  1. Leder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkie­zing af. De eerste maal zal dat geschieden volgens het onderstaand rooster.

   

  1e jaar:                 voorzitter en twee bestuursleden

   

  2e jaar:                 secretaris en één bestuurslid

   

  3e jaar:                 penningmeester en één bestuurslid.

   

  2. De namen van de aftredende bestuursleden, evenals van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaat­stel­ling door stemge­rechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermel­ding van de daaraan verbonden procedu­re.

   

  3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te onder­tekenen door tenminste drie stemgerech­tigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventu­eel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

   

  Artikel 15, kascommissie

   

  1. Conform artikel 11 van de statuten worden door de alge­mene ledenverga­de­ring de leden van de kascommissie be­noemd.

   

  2. De kascommissie bestaat uit twee leden en één reservelid.

   

  3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden ten minste eenmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en beschei­den van de penning­meester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.

   

  4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechar­geren, zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergade­ring. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

   

  Artikel 16, overige commissies

   

  1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsor­ganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ont­slag van de leden ervan en de werkwij­ze van die commis­sies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetref­fende verenigingsorgaan. Verenigingsorga­nen zijn onder meer het bestuur, de ledenvergade­ring en de com­missies.

   

  2. Er zijn bovendien een aantal vaste commissies, te weten:         

   

  • technische commissie
  • jeugdcommissie.                      
  • activiteitencommissie
  • sponsorcommissie                   
  • bar en clubhuiscommissie
  • materialen- en onderhoudscommissie
  • pers- en propagandacommissie
  • Website We HaVe, webmasters, deze commissie bestaat uit één of meerdere personen die de website actueel houdt en onderhoud en geen zaken publiceert of grove taal verwijdert, die de vereniging schaad.
  • idem clubblad We HaVe welke door de redactie wordt onderhouden en uitgegeven welke dezelfde principes onderschrijft.

   

  3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behou­dens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de op­dracht is vol­bracht of ingetrokken.

   

  4. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastge­legd. Deze instructie wordt be­schouwd als een onlosma­kelijk deel van het huishou­delijk reglement.

   

  5. Elke commissie rappor­teert tenminste één keer per kalen­der­jaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het or­gaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.

   

  6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten­minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.

   

  7. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbe­tref­fende commissie heeft ingesteld.

   

  Artikel 17, contributie

   

  1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergade­ring jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

   

  2. De contributie dient per maand vooruit betaald te worden. Voor het betalen van de contributie maken wij gebruik van automatisch incasso. Het bestuur kan leden uitsluiten van deelname aan trainingen en wedstrijden als niet aan deze voorwaarde is voldaan. Indien de contributie niet geïncasseerd kan worden zal er een paar weken later een 2e incasso worden uitgevoerd. Mocht de incasso opnieuw worden gestorneerd, dan ontvangt u een betalingsherinnering met de nieuwe incassodatum en zal er € 5,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Indien de contributie alsnog niet geïncasseerd kan worden zal het bestuur overgaan tot een schorsing c.q. speelverbod. Betalingsverplichtingen blijven bestaan, ook voor de administratiekosten.

   

  3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

   

  4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings­jaar eindigt, blijft niette­min de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

   

  Artikel 18, gebouwen van de vereniging

   

  1. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

   

  2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toeganke­lijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.

   

  3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren.

   

  Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige medede­ling aan de leden. 

   

  Artikel 18a, Kantine en alcoholbeleid van de vereniging

   

  1. De kantine is tijdens wedstrijden geopend, waarbij een lid van de kantinecommissie aanwezig is en verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in geval van orde en hygiëne.

   

  2. De kantine is geopend tot 1,5 uur na de laatst gespeelde wedstrijd.

   

  3. Er mag tijdens (jeugd)wedstrijden vanaf 12.00 uur alcohol geschonken worden. Legitimatie is hierbij verplicht. Het is niet toegestaan meegenomen alcoholische consumpties te nuttigen. Iedere aanwezige heeft de verantwoordelijkheid om anderen op ons sportcomplex aan te spreken op ongewenst gedrag.

   

  4. Er is een bestuursreglement Alcohol in Sportkantines opgesteld in het kader van de Drank- en Horecawet, hierin zijn regels opgenomen m.b.t. het verstrekken van alcoholhoudende dranken in de kantine.

   

  5. De vereniging ziet er op toe, dat er geen overmatig alcohol geschonken wordt aan degene die daartoe aan te buiten gaan.

   

  6. De vereniging onderschrijft het convenant, inzake alcoholbeleid  van de GG &GD en de gemeente Weesp.

   

  Artikel 19, wedstrijden

   

  1. De spelers zullen op een door de technische commissie te bepalen, wijze van indeling, in één van de teams worden ingedeeld en daarvan tijdig in kennis worden gesteld. Bij verhinde­ring is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbe­treffende team.

   

  2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door de technische commissie. De leider is de eerst verantwoordelij­ke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan de technische commissie en het bestuur.

   

  3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorge­schreven kleding te verschijnen.

   

  4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrij­den te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoer­der en de leider.

   

  5. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrij­den, waarvoor door het NHV toestem­ming is verleend.

   

  6. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een team en/of leden, die de vereniging op enige wed­strijd vertegenwoordigen, geschiedt aanteke­ning in een daar­toe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigen­dom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

   

  7. Ieder spelend lid is verplicht om ondersteuning te geven bij wedstrijden van andere teams in de vorm van zaaldienst. Zaaldiensten worden volgens een rooster gedraaid/uitgevoerd, welke door de coördinatrice/coördinator van de vereniging is opgesteld. Bij niet verschijnen, kan er door het bestuur een bestraffing volgens het HH worden opgelegd.

   

  Artikel 20, aansprakelijkheid van de leden

   

  1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroor­zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrok­kene(n) wordt aange­toond.

   

  2. Een lid of een team kan aansprakelijk gesteld worden voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van straffen e.d. die door het NHV worden uitgesproken. Dit is afhankelijk van de geldende boete regel NHV per lopende of komende seizoen.

   

  3. Straffen welke één op één worden opgelegd aan een speler(ster) of een team, zullen conform voorgaande regel 2 één op één doorbelast worden aan het betreffende lid of team. Ook als een team om wat voor redenen dan ook niet meer functioneert. Dit een dergelijke zaak ter beoordeling van het handbestuur. Als één en ander buiten de schuld van een team of lid of door derden is veroorzaakt, zal de vereniging de straf moet dragen, 

   

  Artikel 21, representatie

   

  Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secreta­ris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

   

  1. huwelijk van een lid;

   

  2. geboorte zoon/dochter van een lid:

   

  3. tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekte­duur;

   

  4. tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het zie­ken­huis;

   

  5. bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;

   

  6. bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;

   

  7. bij het  25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;

   

  8. overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

   

  Artikel 22, het clubblad en website

   

  De nieuwsbrief verschijnt tijdens het lopende seizoen ongeveer iedere maand. De website We Have zal zo up to date als mogelijk worden gehouden. De webmaster(s) beheren de site en leggen verantwoording af aan het hoofdbestuur en of p-en-r commissie.

   

  Artikel 23, sponsoring

   

  Het bestuur stelt in overleg met de Sponsorcommissie richtlijnen op voor het aangaan van sponsorcontracten. De Sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het werven van sponsors. Indien gewenst roept zij voor deze taak een subcommissie in het leven. Deze “Sponsorcommissie” functioneert onder verantwoordelijkheid van de PR commissie.

   

  Artikel 24, Avg, privacy wetgeving 13-03-2019 goedgekeurd.

   

  Alle artikelen, rondom de privacy wetgeving, welke door We HaVe naar eer en geweten zijn aangeleverd aan
  de Stichting AVG, zijn volledig doorlopen en moeten continue gecontroleerd en ge-update worden. Alle
  documenten hieromtrent worden gepubliceerd en continue op de website en worden geacht nageleefd te
  worden en in de praktijk naar te handelen.

   

  1. Leden worden geacht het Avg en het HH te lezen, te begrijpen en naar te handelen. In te zien op de website

   

  2. Nieuwe leden worden er op attent gemaakt dat zij ook het HH en het Avg hebben moeten lezen, hebben

   

  3. gelezen en naar zullen handelen.

   

  4. Alle leden kunnen na 2 volledige verenigingsjaren, het bestuur vragen om hun gegevens volledig te wissen.

   

  5. Van alle leden mogen zonder toestemming voor en achteraf, verenigingsfoto’s gepubliceerd worden, tenzij men vooraf uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt aan het bestuur van de vereniging, dat men dit niet wil.

   

  6. Uitgesloten van punt 4 zijn officiële teamfoto’s e.d., welke de vereniging maakt en toont aan haar publiek in de accommodatie en in sportlink van het NHV ter identificatie.

   

  Artikel 25, slotbepalingen

   

  1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

   

  2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

   

  Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden in werking 14 dagen na het ver­schij­nen van het clubblad waarin de tekst van het regle­ment is opgeno­men.

   

  • Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging van 2 juli 2004.
  • Gewijzigd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 september 2007.
  • Gewijzigd tijdens de Bijzondere Algemene ledenvergadering van 15 april 2008.
  • Gewijzigd tijdens de Algemene ledenvergadering van 12 oktober 2011.
  • Gewijzigd tijdens de Algemene ledenvergadering van 25 november 2013.
  • Gewijzigd tijdens de Algemene ledenvergadering van 21 oktober 2014.
  • Gewijzigd tijdens de Algemene ledenvergadering van 10 oktober 2016.
  • Gewijzigd tijdens de Algemene ledenvergadering van 9 oktober 2017.

   

  Namens het bestuur van de vereniging.

   

  De voorzitter:                                                 De secretaris:

   

  E.R. Hoving                                                    S. Meijer